ثبت نام و زمان برگزاری کلاس های آموزش تعمیر موبایل و تبلت

برنامه زمان بندی کلاس های تعمیر موبایل و تبلت

آموزشگاه بین المللی بی‌اذیّت

ویژه خواهران و برادران

کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) 20 آبان 99

نوع کلاس نیمه خصوصی  4نفره ظرفیت باقیمانده: 4نفر

زمان کلاس 80 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :20 آبان 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 3000000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) 20 آبان99

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 3 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 20-16

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : 20 آبان 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) 27 مهر 99

نوع کلاس نیمه خصوصی  4نفره ظرفیت باقیمانده: 2نفر

زمان کلاس 80 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :27 مهر 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 3000000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) مهر 99

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 3 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 20-16

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : 27 مهر 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) شهریور99

نوع کلاس نیمه خصوصی  4نفره ظرفیت باقیمانده: 2نفر

زمان کلاس 80 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :شهریور99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 3000000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) شهریور99

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: تکمیل

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : شهریور 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) مرداد 99

نوع کلاس نیمه خصوصی  4نفره ظرفیت باقیمانده: تکمیل

زمان کلاس 80 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :مرداد 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 3000000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) مرداد 99

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: تکمیل

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : مرداد 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) 8 تیر 99

نوع کلاس نیمه خصوصی  4نفره ظرفیت باقیمانده: 2نفر

زمان کلاس 80 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :20 تیر 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 3000000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) تیر 99

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 3 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : 20 تیر 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) 8 تیر 99

نوع کلاس نیمه خصوصی  4نفره ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

زمان کلاس 80 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16-20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :8 تیر 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 3000000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) تیر 99

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : 8 تیر 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) خرداد 99

نوع کلاس نیمه خصوصی  5نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : خرداد 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) خرداد 99

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : خرداد 99

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) بهمن98

نوع کلاس نیمه خصوصی  5نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : آذر ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) بهمن 98

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : اذر ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) دی 98

نوع کلاس نیمه خصوصی  5نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : آذر ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) دی 98

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : اذر ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) آذر 98

نوع کلاس نیمه خصوصی  5نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : آذر ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2500000 تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) آذر 98

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : اذر ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب  : 2500000 تومان


 

کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) آبان 98

نوع کلاس نیمه خصوصی  5نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : آبان ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2500000 تومان (با تخفیف 20%) قیمت پرداختی 2000000 تومان ، به حروف دو میلیون تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) آبان 98

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

زمان کلاس 100 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : آبان ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2500000 تومان (با تخفیف 20%) قیمت پرداختی 2000000 تومان ، به حروف دو میلیون تومان


 

کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) مهر 98

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده:

زمان کلاس 138 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :7 مهر ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1320000 تومان به حروف یک میلیون سیصد و بیست هزار تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) شهریور 98

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 12 نفره ظرفیت باقیمانده:

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :13 مهر ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1155000 تومان – یک میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت ) شهریور 98

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: تکمیل

زمان کلاس 138 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :7 شهریور ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1320000 تومان به حروف یک میلیون سیصد و بیست هزار تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) شهریور 98

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 12 نفره ظرفیت باقیمانده:8 نفر

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :23 شهریور ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1155000 تومان – یک میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) شهریور

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 12 نفره ظرفیت باقیمانده:تکمیل

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  : 7شهریور ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1155000 تومان – یک میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) مرداد

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 12 نفره ظرفیت باقیمانده:8 نفر

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :1مرداد ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1155000 تومان – یک میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) خرداد

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 12 نفره ظرفیت باقیمانده:تکمیل

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 13-9

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :25 خرداد ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1155000 تومان – یک میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) خرداد

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 12 نفره ظرفیت باقیمانده:8 نفر

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :25 خرداد ماه 98

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1155000 تومان – یک میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) اردیبهشت

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 12 نفره ظرفیت باقیمانده:0

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :23 اردیبهشت ماه 98  ظرفیت تکمیل شد

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1155000 تومان – یک میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) فروردین

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 12 نفره ظرفیت باقیمانده:0

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :27فروردین ماه 98 ظرفیت تکمیل شد

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1155000 تومان – یک میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان


 

کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) بهمن

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده:0

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :23بهمن ماه 97

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) آبان

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده:0

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 9-14

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :23 بهمن ماه 97

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) آبان

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده:0

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :1 بهمن ماه 97 ظرفیت تکمیل شد

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان


 

کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) آبان

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده:0

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :3 دی ماه 97 ظرفیت تکمیل شد

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر نرم افزار موبایل (و تبلت )دی

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده:5 نفر

زمان کلاس 138 ساعت (به ارزش 185 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :19 دی ماه 97

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 1850000 تومان به حروف یک میلیون هشتصدوپنجاه هزار تومان


کلاس تعمیرات مبتدی تا تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل، تبلت و ساعت هوشمند

عنوان مدرک : تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند ———————–

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

نوع کلاس عمومی یا نیمه خصوصی (بستگی به تعداد متقاضیان دارد)

ساعت برگزاری کلاس : گروه اول 16-18  ،  گروه دوم  18-20

سطح از مبتدی تا تخصصی

شروع کلاس : 20 آذر (تا زمان تکمیل ظرفیت)

روزهای شنبه تا چهارشنبه

نوع مدرک بین المللی

قابلیت ترجمه : دارد

موارد آموزشی : آموزش تعمیرات فوق تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل و تبلت

شهریه مصوب دولتی : 562500 تومان به حروف دو میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و پانصد تومان

مزایا : کیفیت مطلوب – شهریه بسیار مناسب – شامل بودن سخت افزار و نرم افزار

کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) آذر

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده:5 نفر

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :10 آذر ماه 97

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) آبان

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده:5 نفر

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 16 -20

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :30 آبان ماه 97 ظرفیت تکمیل شد

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) مهرماه

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده:5 نفر

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 9 تا 14

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :19 آبان ماه 97 ظرفیت تکمیل شد

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان


کلاس تعمیرات مبتدی تا تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل، تبلت و ساعت هوشمند

عنوان مدرک : تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند ———————–

مشاهده جزییات و سرفصل های آموزشی

نوع کلاس عمومی یا نیمه خصوصی (بستگی به تعداد متقاضیان دارد)

ساعت برگزاری کلاس : 16 تا 18

سطح از مبتدی تا تخصصی

شروع کلاس : دوشنبه  19 آبان ماه ظرفیت تکمیل شد

روزهای شنبه تا چهارشنبه

نوع مدرک بین المللی

قابلیت ترجمه : دارد

موارد آموزشی : آموزش تعمیرات فوق تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل و تبلت

شهریه مصوب دولتی : 562500 تومان به حروف دو میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و پانصد تومان

مزایا : کیفیت مطلوب – شهریه بسیار مناسب – شامل بودن سخت افزار و نرم افزار

کلاس تعمیرات مبتدی تا تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل، تبلت و ساعت هوشمند

عنوان مدرک : تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند

نوع کلاس عمومی

ساعت برگزاری کلاس : 16 تا 18

سطح از مبتدی تا تخصصی

مهلت ثبت نام :11 مهر ماه ظرفیت تکمیل شد

شروع کلاس : شنبه 14 مهرماه

روزهای شنبه تا چهارشنبه

قابلیت ترجمه : دارد

موارد آموزشی : آموزش تعمیرات فوق تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل و تبلت

شهریه مصوب دولتی : 562500 تومان به حروف دو میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و پانصد تومان

مزایا : کیفیت مطلوب – شهریه بسیار مناسب – شامل بودن سخت افزار و نرم افزار

کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت ) مهرماه

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 9 تا 14

روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس  :هفتم مهر ماه 97

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان

هدایای کلاس :

ارایه جزوات آنلاین قابل استفاده در موبایل ، تبلت و کامپیوتر و قابل چاپ

بروزرسانی جزوات حتی بعد از پایان دوره به صورت رایگان

پشتیبانی بعد از دوره به صورت رایگان

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت و حضوری به صورت رایگان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت )

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل شد

زمان کلاس 122 ساعت (به ارزش 162 ساعت در کلاس عمومی)

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 9 تا 14

روزهای شنبه تا پنج شنبه

شروع کلاس  :15شهریور  ماه 97

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان

هدایای کلاس :

ارایه جزوات آنلاین قابل استفاده در موبایل ، تبلت و کامپیوتر و قابل چاپ

بروزرسانی جزوات حتی بعد از پایان دوره به صورت رایگان

پشتیبانی بعد از دوره به صورت رایگان

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت و حضوری به صورت رایگان


کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت )

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل شد

زمان کلاس 122 ساعت (معادل 162 ساعت در کلاس عمومی)

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 9 تا 14

روزهای شنبه تا پنج شنبه

شروع کلاس  :9 مرداد ماه 97

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان

هدایای کلاس :

ارایه جزوات آنلاین قابل استفاده در موبایل ، تبلت و کامپیوتر و قابل چاپ

بروزرسانی جزوات حتی بعد از پایان دوره به صورت رایگان

پشتیبانی بعد از دوره به صورت رایگان

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت و حضوری به صورت رایگان

 


 

کلاس مبتدی تا فوق تخصصی تعمیر سخت افزار موبایل (و تبلت )

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

زمان کلاس 113 ساعت (معادل 162 ساعت در کلاس عمومی)

مزایا: کامل  بودن – زمان آموزش به علت نیمه خصوصی بودن آموزش کاملا بهینه شده است – 

سطح : از مبتدی تا فوق تخصصی مطابق با استاندارد جهانی ISCO-08

ساعت برگزاری : 9 تا 14

روزهای شنبه تا پنج شنبه

شروع کلاس  :4 تیر ماه 97

قابلیت ترجمه : دارد

قابلیت استعلام بین المللی مدرک در سطح جهانی : دارد

شهریه مصوب دولتی : 2050313 تومان به حروف دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و سیزده تومان

هدایای کلاس :

ارایه جزوات آنلاین قابل استفاده در موبایل ، تبلت و کامپیوتر و قابل چاپ

بروزرسانی جزوات حتی بعد از پایان دوره به صورت رایگان

پشتیبانی بعد از دوره به صورت رایگان

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت و حضوری به صورت رایگان


 

کلاس تعمیرات تخصصی سخت افزار موبایل، تبلت و ساعت هوشمند

نوع کلاس عمومی

ساعت برگزاری کلاس : 18 تا 20

سطح از مبتدی تا تخصصی

مهلت ثبت نام : تا تکمیل ظرفیت و یا رسیدن به حد نصاب

شروع کلاس :نیمه دوم تیرماه

روزهای شنبه تا ‍پنج شنبه

قابلیت ترجمه : دارد

موارد آموزشی : آموزش تعمیرات فوق تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل و تبلت

شهریه مصوب دولتی : 562500 تومان به حروف دو میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و پانصد تومان

مزایا : کیفیت مطلوب – شهریه بسیار مناسب – شامل بودن سخت افزار و نرم افزار

هدایای کلاس :

ارایه جزوات آنلاین قابل استفاده در موبایل ، تبلت و کامپیوتر

بروزرسانی جزوات حتی بعد از پایان دوره به صورت رایگان

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت و حضوری به صورت رایگان

 


کلاس نیمه خصوصی  5 نفره عصر

ساعت برگزاری18 تا 19:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه

شروع کلاس 22 اردیبهشت

استاد دوره : مهندس مجتبی بی‌اذیّت

عنوان مدرک بین المللی : تعمیرکار تلفن همراه — مورد تایید سازمان جهانی کار – وزارت کار و رفاه اجتماعی – اتحادیه صنف تعمیرکار موبایل و تبلت

درجه مدرک : درجه یک

قابلیت ترجمه : دارد

موارد آموزشی : آموزش تعمیرات فوق تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل و تبلت

هدایای کلاس :

ارایه جزوات آنلاین قابل استفاده در موبایل ، تبلت و کامپیوتر

بروزرسانی جزوات حتی بعد از پایان دوره به صورت رایگان

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت و حضوری به صورت رایگان

کلاس خصوصی حداکثر 3 نفره عصر

ساعت برگزاری کلاس 14:30 تا 18

مهلت ثبت نام : 9   اردیبهشت ماه —-  ظرفیت تکمیل شد

شروع کلاس : 10 اردیبهشت

روزهای شنبه تا چهارشنبه

عنوان مدرک بین المللی : تعمیرکار تلفن همراه — مورد تایید سازمان جهانی کار – وزارت کار و رفاه اجتماعی – اتحادیه صنف تعمیرکار موبایل و تبلت

درجه مدرک : درجه یک

قابلیت ترجمه : دارد

موارد آموزشی : آموزش تعمیرات فوق تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل و تبلت

هدایای کلاس :

ارایه جزوات آنلاین قابل استفاده در موبایل ، تبلت و کامپیوتر

بروزرسانی جزوات حتی بعد از پایان دوره به صورت رایگان

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت و حضوری به صورت رایگان

 

کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفره

ساعت برگزاری کلاس 9 تا 14

مهلت ثبت نام : 15 تا 19 فروردین —— ظرفیت تکمیل شد

روزهای شنبه تا پنج شنبه

عنوان مدرک بین المللی : تعمیرکار تلفن همراه — مورد تایید سازمان جهانی کار – وزارت کار و رفاه اجتماعی – اتحادیه صنف تعمیرکار موبایل و تبلت

درجه مدرک : درجه یک

قابلیت ترجمه : دارد

موارد آموزشی : آموزش تعمیرات فوق تخصصی سخت افزار و نرم افزار موبایل و تبلت

هدایای کلاس :

ارایه جزوات آنلاین قابل استفاده در موبایل ، تبلت و کامپیوتر

بروزرسانی جزوات حتی بعد از پایان دوره به صورت رایگان

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت و حضوری به صورت رایگان

کمپین عید نوروز- این فرصت استثنایی را از دست ندهید- ویژه!!!! 

70 درصد تخفیف شهریه همراه با هدیه نوروزی  – مگه میشه مگه  داریم!!!!!!!!!!!

کلاس خصوصی یکنفره با تخلفیف ویژه نوروز 97  شهریه 5482500 تومان— شهریه پس از تخفیف 70 درصد  1644000 تومان فقط و فقط  و برای همین دوره به مناسبت عید نوروز 97 —- فقط یکنفر ظرفیت باقی است —آخرین فرصت ثبت نام 13 فروردین

مزایا!
  1. آموزش تمامی برندها بازار – آیفون، سامسونگ، ال جی ، هواوی و …
  2. مدرک درجه یک و بین المللی از فنی و حرفه ای قابل ترجمه و ارایه برای خارج از کشور
  3. مورد تایید سازمان جهانی کار
  4. مورد تایید اتحادیه صنف تعمیرکار تلفن همراه
  5. اشانتیون ویژه فیلم های آموزشی
  6. اشانتیون ویژه نقشه های تخصصی برندهای مختلف
  7. پشتیبانی حضوری و غیر حضوری
  8. آپدیت اطلاعات از طریق سایت به صورت رایگان
  9. آموزش تعویض قطعات و عیب یابی اصولی از طریق نقشه خوانی صد در صد عملی و تضمینی و انجام کار عملی تضمینی توسط کارآموز

شروع کلاس :5 فروردین 97

 فرصت تکراز نشدنی است – آن را از دست ندهید

 

 کلاس فرا استاندارد فوق تخصصی تعمیرکار تلفن همراه -نیمه خصوصی – با ارایه مدرک بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مورد تایید اتحادیه صنف تعمیرکاران موبایل

 

نیمه خصوصی حداکثر پنج نفره – ظرفیت تکمیل شد

امکان ثبت نام به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی

برای ثبت نام آنلاین در این کلاس کلیک کنید

زمان شروع کلاس :12  اسفند ماه

زمان پایان کلاس:  نیمه دوم اسفند ماه

ساعت برگزاری : 9 تا 13:30 – همه روزه از شنبه تا پنج شنبه

مزایا و اشانتیون :

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت و حضوری به صورت رایگان

و …

شهریه فقط برای این دوره یک میلیون و بیست هزار تومان-آخرین دوره سال 96

برای عضویت در کانال تلگرام آموزشگاه تعمیر موبایل بی‌اذیّت کلیک کنید

آدرس محل آموزش شیراز: خیابان لطفعلیخان زند چهارراه خیرات به سمت سه راه انوری جنب دنیای کیف و بانک ملی ساختمان پارسه طبقه دوم – آموزشگاه فوق تخصصی تعمیر موبایل و تبلت بی‌اذیّت

تلفن تماس : 07132362144 -09029999101-09173185459


دوره جدید!

کلاس تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند با ارایه مدرک بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و حرفه ای و مورد تایید اتحادیه صنف تعمیرکاران موبایل

کلاس تعمیر موبایل تبلت، فبلت (تلفن های همراه لمسی جدید )  و ساعت هوشمند- نیمه خصوصی 5 نفره

سرفصل های کلاس                                                   مهلت ثبت نام به پایان رسید

تاریخ شروع کلاس 4 اسفند ماه

تاریخ پایان کلاس : 17 اسفند ماه

روزهای برگزاری کلاس : شنبه تا چهارشبه —- ساعت برگزاری کلاس 13:30 تا 16:30

روش ثبت نام : به صورت حضوری و انلاین

برای ثبت نام آنلاین در کلاس تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند کلیک کنید

شهریه کلاس 563 هزار تومان – لطفا پس از ثبت نام آنلاین مبلغ شهریه را به شماره کارت 5892101132121159 واریز کنید و با شماره 09029999101 تماس بگیرید.

مزایا و اشانتیون :

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت به صورت رایگان

و …

برای عضویت در کانال تلگرام آموزشگاه تعمیر موبایل بی‌اذیّت کلیک کنید

آدرس محل آموزش شیراز: خیابان لطفعلیخان زند چهارراه خیرات به سمت سه راه انوری جنب دنیای کیف و بانک ملی ساختمان پارسه طبقه دوم – آموزشگاه فوق تخصصی تعمیر موبایل و تبلت بی‌اذیّت


جدید!

دوره کوتاه مدت خاص

کلاس تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند با ارایه مدرک بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و حرفه ای و مورد تایید اتحادیه صنف تعمیرکاران موبایل

کلاس تعمیر موبایل تبلت، فبلت (تلفن های همراه لمسی جدید )  و ساعت هوشمند- خصوصی 3 نفره – ظرفیت باقیمانده 2 نفر

سرفصل های کلاس

تاریخ شروع کلاس : 18 اسفند ماه

تاریخ پایان کلاس :28 اسفند ماه

روزهای برگزاری کلاس : شنبه تا چهارشبه —- ساعت برگزاری کلاس 13:30 تا 16:30

روش ثبت نام : به صورت حضوری و انلاین

برای ثبت نام آنلاین در کلاس تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند کلیک کنید

شهریه کلاس 563 هزار تومان – لطفا پس از ثبت نام آنلاین مبلغ شهریه را به شماره کارت 5892101132121159 واریز کنید و با شماره 09029999101 تماس بگیرید.

مزایا و اشانتیون :

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان(برای مشاهده لیست فیلم های آموزشی باز و بست  موبایل و تبلت رایگان کلیک کنید)

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان (برای مشاهده لیست سولوشن های تعمیراتی موبایل و تبلت  رایگان کلیک کنید)

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت به صورت رایگان

و …

برای عضویت در کانال تلگرام آموزشگاه تعمیر موبایل بی‌اذیّت کلیک کنید

آدرس محل آموزش شیراز: خیابان لطفعلیخان زند چهارراه خیرات به سمت سه راه انوری جنب دنیای کیف و بانک ملی ساختمان پارسه طبقه دوم – آموزشگاه فوق تخصصی تعمیر موبایل و تبلت بی‌اذیّت


کلاس استاندارد خصوصی سه نفره تعمیرکار تلفن همراه (کلاس تعمیر موبایل و تبلت درجه یک )

تاریخ شروع کلاس دوشنبه 23  بهمن ماه 96

تاریخ پایان کلاس: 27 اسفند

روزهای برگزاری کلاس : شنبه تا چهارشبه —- ساعت برگزاری کلاس 16:30تا 20:30

روش ثبت نام : به صورت حضوری و غیر حضوری —-ظرفیت تکمیل شد

شهریه کلاس یک میلیون و بیست هزار تومان – لطفا پس از ثبت نام آنلاین مبلغ شهریه را به شماره کارت 5892101132121159 واریز کنید و با شماره 09029999101 تماس بگیرید.

برای عضویت در کانال تلگرام آموزشگاه تعمیر موبایل بی‌اذیّت کلیک کنید

———————————————————————–

کلاس تعمیر موبایل تبلت، فبلت (تلفن های همراه لمسی جدید )  و ساعت هوشمند

سرفصل های کلاس

تاریخ شروع کلاس دوشنبه9 بهمن ماه 96

تاریخ پایان کلاس: اول اسفند

روزهای برگزاری کلاس : شنبه تا چهارشبه —- ساعت برگزاری کلاس 9 تا 12:30

روش ثبت نام : به صورت حضوری و غیر حضوری —- ظرفیت تکمیل شد

شهریه کلاس 500 هزار تومان – لطفا پس از ثبت نام آنلاین مبلغ شهریه را به شماره کارت 5892101132121159 واریز کنید و با شماره 09029999101 تماس بگیرید.

مزایا و اشانتیون :

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان (برای مشاهده لیست شماتیک ها اینجا کلیک کنید)

تعمیر موبایل و تبلت توسط کارآموز و به کمک استاد در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه، به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت به صورت رایگان

و …

برای عضویت در کانال تلگرام آموزشگاه تعمیر موبایل بی‌اذیّت کلیک کنید

—————————————————————–

کلاس تعمیر موبایل تبلت، فبلت (تلفن های همراه لمسی جدید )  و ساعت هوشمند

سرفصل های کلاس

تاریخ شروع کلاس شنبه 30 دی ماه

تاریخ پایان کلاس : 14بهمن ماه

نوع کلاس نیمه خصوصی حداکثر 5 نفر ————-ظرفیت تکمیل شد

روزهای برگزاری کلاس : شنبه تا چهارشبه —- ساعت برگزاری کلاس 14 تا 17

روش ثبت نام : به صورت حضوری و غیر حضوری —-

برای ورود به صفحه ثبت نام آنلاین کلیک کنید

مزایا و اشانتیون :

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان

تعمیر موبایل و تبلت کارآموز در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت به صورت رایگان

و …

شهریه کلاس :563  هزار تومان

مدرس مهندس شالی

آدرس آموزشگاه تعمیر موبایل، تبلت فبلت و ساعت هوشمند بی‌اذیّت – تلفن تماس

آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت در شیراز

آدرس بهترین آموزشگاه تعمیر موبایل در شیراز

کلاس تعمیر موبایل عصر

کلاس تعمیر موبایل عصر در شیراز

کلاس تعمیر موبایل بعد از ظهر

————————————————————————————–

کلاس تعمیر موبایل تبلت، فبلت (تلفن های همراه لمسی جدید )  و ساعت هوشمند

سرفصل های کلاس

تاریخ شروع کلاس :دوشنبه 11 دی ماه

تاریخ پایان کلاس :1 بهمن ماه

روش ثبت نام : به صورت حضوری و غیر حضوری —-ظرفیت تکمیل شد

مزایا و اشانتیون :

ارایه نقشه های شماتیک موبایل و تبلت به صورت کاملا رایگان

تعمیر موبایل و تبلت کارآموز در کلاس به صورت رایگان

ارایه فیلم های آموزشی باز و بست گوشی ها و تبلت ها به صورت رایگان

ارایه سولوشن های طلایی تعمیرات موبایل موبایل به صورت رایگان

مشاوره شغلی و راه اندازی مغازه به صورت رایگان

مشاوره تهیه ابزارهای تعمیراتی به صورت رایگان

آموزش های بروز رسانی بعد از دوره از طریق بخش آموزش مجازی وب سایت مهندس بی‌اذیّت به صورت رایگان

و …

برای ورود به صفحه ثبت نام آنلاین کلیک کنید

شهریه کلاس :500 هزار تومان

مدرس مهندس شالی

آدرس آموزشگاه تعمیر موبایل، تبلت فبلت و ساعت هوشمند بی‌اذیّت – تلفن تماس

آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت در شیراز

آدرس بهترین آموزشگاه تعمیر موبایل در شیراز

————————————————————————————————

کلاس تعمیر تبلت، فبلت( موبایل های لمسی جدید) و ساعت هوشمند

ویژه !!! فقط پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

شروع کلاس 14 دی ماه

روش ثبت نام حضوری و غیر حضوری-ظرفیت تکمیل شد

سرفصل های کلاس : سرفصل های کلاس

شهریه کلاس 500 هزار تومان

برای ورود به صفحه ثبت نام آنلاین کلیک کنید

آدرس آموزشگاه تعمیر موبایل، تبلت فبلت و ساعت هوشمند بی‌اذیّت – تلفن تماس

آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت در شیراز

آدرس بهترین آموزشگاه تعمیر موبایل در شیراز

——————————————————————————-

کلاس تعمیر موبایل و تبلت

زمان شروع 4 دی ماه

مدرس مهندس شالی

ثبت نام : حضوری، تلفنی و آنلاین-        ظرفیت کلاس تکمیل شد.

کلاس فرا استاندارد تعمیر کار موبایل،فبلت،  تبلت و ساعت هوشمند

زمان شروع :25 آذر

امکان ثبت نام : ظرفیت تکمیل شد

مدرس :مهندس شالی

ساعت کلاس 9 تا 13

روزهای شنبه تا چهارشنبه(هر روز) — مدت دوره : کمتر از سه هفته

شهریه کلاس : مصوب دولتی 500 هزار تومان


کلاس فرا استاندارد تعمیرکار تبلت، فبلت ( موبایل های جدید و لمسی) و ساعت هوشمند

زمان شروع پنج شنبه 30 آذر

امکان ثبت نام : ظرفیت تکمیل شد

ساعت برگزاری کلاس : روزهای پنج شنبه 9 تا 12 طول دوره 5 الی 7 جلسه (بستگی به تعداد نفرات)

جهت ورود به صفحه ثبت نام انلاین از طریق پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کلیک کنید

مدرس :مهندس بی اذیت

برای مشاهده سرفصل های کلاس تعمیر موبایل و تبلت کلیک کنید

آموزشگاه بی‌اذیت بهترین آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت در شیراز-جنوب کشور و ایران

———————————————————————————–

 کلاس شبانه فرا استاندارد  خصوصی ویژه 2 نفره

روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

تاریخ شروع کلاس : 20 آبان – ساعت کلاس 19 تا 21- طول دوره دوماه

شماره استاندارد جهانی تدریس:8563613

وضعیت کلاس : پایان کلاس

امکان ثبت نام : ظرفیت تکمیل شد

مدرس : مهندس بی‌اذیّت

کلاس فرا استاندارد صبح :

 

9 تا 12 صبح همه روزه شنبه تا چهارشنبه

 

 دوره کلاس صبح آبان در حال برگزاری است… شروع دوره 13 آبان – پایان 13 آذر روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 12-آخرین مهلت شرکت در کلاس فقط مخصوص افرادی که با مبانی الکترونیک آشنایی دارند 20 آبان می باشد.

کلاس صبح :

 

ساعت برگزارى کلاس ٩ تا ١٣:٣٠ روزهاى شنبه تا چهارشنبه

 شروع کلاس خصوص یکنفره فوق تخصصی اپل صد در صد تضمینی : ساعت و زمان شروع کلاس به  دلخواه شما

لینک های وابسته :

آدرس و شماره تماس  آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت و ساعت هوشمند بی‌اذیّت

لینک کانال آموزش مجازی رایگان تعمیر موبایل و تبلت آموزشگاه بی اذیت

سرفصل های کلاس های آموزش خصوصی تضمینی محصولات اپل

کلمات کلیدی

کلاس تعمیر موبایل فشرده ویژه شاغلین

کلاس تعمیر موبایل با مدرک

کلاس تعمیر موبایل در شیراز ویژه آقایان

آموزش تعمیر موبایل همراه با مدرک 

آموزش تعمیر موبایل در شهر شیراز

آموزش تعمیر موبایل ویژه خواهران

آموزش تعمیر موبایل ویژه برادران 

آموزش تعمیر موبایل ویژه آقایان

آموزش تعمیر موبایل ویژه خانمها

enemad-logo